Skip to content

The Overview of the Unified Territories of the Great Yuan and Marco Polo's Account of the Empire of Qubilai Qa'an

Stephen G. Haw


Pages 215 - 236

DOI https://doi.org/10.13173/zeitdeutmorggese.170.1.0215
Only fragments survive of the great geographical work of the Yuan period, the Da Yuan da yitong zhi. Happily, another work of the same type is still extant. Although much less detailed, it is still very useful. The Da Yuan hunyi fangyu shenglan (Overview of the Unified Territories of the Great Yuan) was little known before a modern edition was published in 2003. An important question is the dating of its content. It is argued here that, although not all the content dates from exactly the same period, much of it is from the 1280 s. This makes it exactly contemporary with Marco Polo's time in the Empire of Qubilai Qa'an, so that it is an important source for the study of his account of China. Some account is also given of other relevant Chinese sources.

1 Manuscripts and editions of Marco Polo's book

2 BNF MS fr. 1116 = Bibliothèque Nationale de France, Département de Manuscrits, français 1116, Livre qui est appelé le Divisiment dou monde, de Marc Pol (Manuscript F).

3 MP/Barbieri-Andreose = Marco Polo 1999: Il “Milione” veneto, ms. CM 211 della Biblioteca Civica de Padova. Ed. A. Barbieri and A. Andreose. Venezia (Manuscript VA3).

4 MP/Benedetto = Marco Polo 1928: Il Milione, prima edizione integrale. Ed. L. F. Benedetto. Firenze.

5 MP/Cliff = Marco Polo 2015: The Travels. Trans. N. Cliff. London.

6 MP/Kinoshita = Marco Polo 2016: The Description of the World. Trans. S. Kinoshita. Indianapolis.

7 MP/Marsden = Marco Polo 1818: The Travels of Marco Polo, a Venetian, in the thirteenth century, … Translated from the Italian, with notes, by W. Marsden, FRS, & c. London.

8 MP/Moule-Pelliot = A. C. Moule / P. Pelliot 1938: Marco Polo: the Description of the World. 2 vols. London.

9 MP/Ramusio = Marco Polo 1559: L'Historia delle cose de Tartari, & diversi fatti de'loro Imperatori. Venice. (G.-B. Ramusio (ed.): Navigationi et Viaggi. Vol. 2)

10 Stockholm M. 304 = Stockholm, Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. M. 304, Les voyages de Marco Polo de Venise (Manuscript FC1).

11 Pre-modern Chinese sources

12 FYSL = Zhu Mu 祝穆 (c. 1267): Fangyu shenglan 方輿勝覽. Ed. Zhu Zhu 祝洙. 3 vols. Beijing 2003.

13 HAC = Xu Youren 許有壬 (c. 1330): “Habashi ai ci 哈八石哀辭.” In: QYW 38, pp. 498–501.

14 HMQS = Liu Yingli 劉應李 (1307): Xin bian Shi wen lei ju Han mo quan shu 新編事文類聚翰墨全書. In: Si ku quan shu cunmu congshu 四庫全書存目叢書, zi bu 子部. Vols. 169–170. Ji'nan 1995.

15 HNXZ = Yang Ji 楊稷 et al. (eds.) (1831): Huining xian zhi 會寜縣志, 12 juan, Huining xian.

16 JS = Tuotuo 脱脱 et al. (eds.) (c. 1344): Jin shi 金史. 8 vols. Beijing 1975.

17 LHMJ = Ma Zuchang 馬祖常 (c. 1310): Liu Hou Miao ji 留侯廟記. In: QYW 32, pp. 420–421.

18 LLMB = Hao Jing 郝經 (1260): Liucheng Liu Hou Miao bei 留成留侯廟碑. In: QYW 4, pp. 412–414.

19 MPXZ = Yu Shuyun 于書雲 / Zhao Xifan 趙錫蕃 (eds.) (1920): [Minguo] Peixian zhi [民國]沛縣志. 3 vols. Taibei 1975 (facsimile edition).

20 MYTZ = Li Xia 李賢 et al. (eds.) (1461): Da Ming yitong zhi 大明一統志. 10 vols. [facsimile of the edition of the fifth year of the Tianshun 天順 reign-period]. Taibei 1965.

21 PXZ = Wang Zhi 王治 (ed.) (1543): Peixian zhi 沛縣志 [facsimile edition]. In: Tianyige cang Mingdai fangzhi xuan kan xubian 天一閣藏明代方志選刊續編. Vol. 9. Shanghai 1990, pp. 1–396.

22 QTYS = Liu Yiqing 劉一清 (c. 1280): Qiantang yi shi 錢塘遺事. In: Shanghai shifan daxue guji zhengli yanjiusuo 上海師範大學古籍整理研究所 (ed.): Quan Song biji 全宋筆記. Collection 8 第 8 編, vol. 6. Zhengzhou 2017, pp. 161–274.

23 QYTZ = Muzhanga [Mujangga] 穆彰阿 et al. (eds.) (1842): Da Qing yitong zhi 大清一統志. 12 vols. [facsimile of manuscript of the Jiaqing chongxiu yitong zhi 嘉慶重修一統志]. Shanghai 2008.

24 QYW 4 = Li Xiusheng 李修生 (ed.) (1999): Quan Yuan wen 全元文. Vol. 4. Nanjing.

25 QYW 32 = Li Xiusheng 李修生 (ed.) (2004): Quan Yuan wen 全元文. Vol. 32. Nanjing.

26 QYW 38 = Li Xiusheng 李修生. (ed.) (2004): Quan Yuan wen 全元文. Vol. 38. Nanjing.

27 STXW = Ma Zuchang 馬祖常 (c. 1340): Shi tian xiansheng wen ji 石田先生文集. Ed. Li Shuyi 李叔豛 and Fu Ying 傅瑛. Zhengzhou 1991.

28 SXTZ = Ma Li 馬理 et al. (eds.) (1542): Shaanxi tong zhi 陝西通志. 2 vols. Xi'an 2006.

29 SYBL = Yao Lide 姚立德 and Lu Yao 陸耀 (eds.) (1776): Shandong yunhe bei lan 山東運河備覧. n. p.

30 SYFZC = Song Yuan fangzhi congkan 宋元方志叢刊. 8 vols. Beijing 1990.

31 SYZDC(1) = Wang Xiaobo 王曉波 et al. (eds.): Song Yuan zhenxi difangzhi congkan 宋元珍稀地方志叢刊. Jia bian 甲編. 8 vols. Chengdu 2007.

32 SYZDC(2) = Li Yngxian 李勇先 et al. (eds.): Song Yuan zhenxi difangzhi congkan 宋元珍稀地方志叢刊. Yi bian 乙編. 6 vols. Chengdu 2009.

33 YFZ = Yang Xun 楊洵 / Lu Junbi 陸君弼 et al. (1603): Yangzhou fu zhi 陽州府志 [facsimile of 1603 edition). In: Beijing tushuguan guji zhenben congkan 北京圖書館古籍珍本叢刊. Vol. 25. Beijing 2000, pp. 1–466.

34 YHFS = Liu Yingli 劉應李 (1307): Da Yuan hunyi fangyu shenglan 大元混一方輿勝覽. Rev. Zhan Youliang 詹友諒, ed. Guo Shengbo 郭聲波. 2 vols. Chengdu 2003.

35 YNZ = Guo Songnian 郭松年: Dali xing ji jiaozhu 大理行記校注 / Li Jing 李京, Yunnan zhilüe jijiao 雲南志略輯校. Ed. Wang Shuwu 王叔武. Kunming 1986.

36 YS = Song Lian 宋濂 et al. (eds.) (c. 1370): Yuan shi 元史. 15 vols. Beijing 1976.

37 YYTZ = Bolanxi 孛蘭肹 et al. (eds.) (c. 1303): Yuan yitong zhi 元一統志. 2 vols. Beijing 1966.

38 ZZJ = Xu Youren 許有壬 (c. 1365): Zhizheng ji 至正集. In: Beijing tushuguan guji zhenben congkan 北京圖書館古籍珍本叢刊. Vol. 95. Beijing 2000, pp. 1–415.

Share


Export Citation